Az oldal sütiket használ a megfelelő működéshez. Adatvédelmi tájékoztató Elfogadom
Menü

Visszatérítés

Szolgáltató adatai

Név: MyDoremi Technology Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 56. III.em./10.a

Telephely és levelezési cím: 1125 Budapest, Galgóczy utca 9-11. C ép./3.

Cégjegyzékszám: 01-09-372733

Email: info@doremi-kalimba.hu

Adószám: 28758589-2-41


1. Jótállás

1.1. A Szolgáltató által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll a Fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. 

1.2. A vásárlót a jótállás joga akkor nem illeti meg, ha a hiba a termék Fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. Jótállás esetében a Fogyasztó a jótállási időn belül a meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg. A garanciális javítások a gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki. A garancia feltételek a használati útmutatóban lévő feltételek betartásával együtt érvényesek.

1.3. Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén.

1.4. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. A meghibásodott készüléket közvetlenül webáruházunk szervizpontjára is visszaküldheti címre. Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

1.5. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy cserét 30 napon belül elvégezze. A jótállás körében végzett tevékenység költségei az Szolgáltatót terhelik.

1.6. Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.

1.7. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

1.8. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

1.9. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntetettek alapján.

 

2. Szavatosság

2.1. Kellékszavatosság

2.1.1. A Fogyasztónak minősülő Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

2.1.2. Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

2.1.3. A Fogyasztó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavítatthatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

2.1.4. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

2.1.5. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

2.1.6. A Fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

2.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztó felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2.1.8. Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesnek.

2.2. Termékszavatosság

2.2.1. A termék hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Ügyfél, választása szerint, a 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2.2.2. A Fogyasztó azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

2.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

2.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

2.2.5. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

2.2.6. A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

2.2.7. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

2.2.8. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

2.3. Szavatossági igények érvényesítése

2.3.1. Szavatossági igényeit a Fogyasztó a következő elérhetőségeken jelentheti be és érvényesítheti:

Email: info@doremi-kalimba.hu

Levelezési cím: 1125 Budapest, Galgóczy utca 9-11. C ép./3.

2.3.2. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a szavatossági igény szerinti eljárást 30 napon belül elvégezze.